شرکت داروسازی فاران شیمی در دومین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان همدان در تویسرکان به عنوان بنگاه تولیدی برتر استان همدان تندیس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت کرد.

این تندیس را مهندس محمد هاشمی عضو هیئت مدیره و مدیر داخلی کارخانه به عنوان نماینده مدیر عامل دریافت داشت.

همچنین دکتر نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و معاون وزیر صنعت و معدن بعد از همایش، از کارخانه بازدید کرد.