همایش اولین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران روز چهارشنبه  ۱۳ اردیبشهت ماه96 در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و جایزه عالی‌ترین رتبه‌ی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی به آدامس بایودنت تعلق گرفت.

از اهداف این جایزه به موارد زیر اشاره شده است:

معرفي مسئولیت اجتماعی شرکتی و تبيين اهميت آن، ايجاد تحول در نظام مديريتي سازمان‌ها و تقويت و توسعه روابط سرمايه‌گذاران، اعضاي هيئت‌مديره و ساير ذينفعان.