کارگاه کاربرد تحقیقات بازار در صنعت در کلاس درس تحقیقات بازاریابی دکتر حسن قلی پور با حضور مدیر بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ، دانشجویان MBA، تیم تحقیقات بازار واحد بازاریابی دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۷ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ارائه شد.
در این ارائه که به دعوت دکتر حسن قلی پور، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در کلاس درس دانشجویان رشته‌ی دانشجویان MBA، برگزار شد، مهندس امینی نیک درباره‌ی «کاربرد تحقیقات بازار در صنعت» به سخنرانی پرداخت.
مدیر بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ عنوان داشت: صرفا آموزش مباحث نظری و دانشی سبب موفقیت نمی‌شود. آمیزه‌ی تجربه و دانش است که موجب موفقیت می‌گردد. در این میان دانشجویان علاوه بر این که باید به دنبال تجربه‌اندوزی باشند، باید از تجربیات دیگران نیز استفاده کنند.
در بخشی از این کلاس، مهندس اسلامی و مهندس الهام آوخ اعضای تیم تحقیقات بازار واحد بازاریابی، اطلاعاتی را در اختیار دانشجویان قرار دادند.
این کارگاه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت.