با توجه به نیازهای آموزشی موجود در سطوح سرپرستی سازمان و نظر به ضرورت تقویت تعاملات بین فردی، مهارت کار تیمی، فرهنگ سازی در خصوص نظام های منابع انسانی از جمله نظام جامع مدیریت عملکرد و همچنین ضرورت فراهم سازی فرصت رشد و پیشرفت فردی همکاران، کارگاه “توسعه مهارت های سرپرستی” با تمرکز بر نقش رفتار در موفقیت فرد و سازمان، نقش بازخورد در تعامل موثر، مدیریت تعارض، کار تیمی و کاربردهای تبادل بازخورد با تاکید بر چرخه مدیریت عملکرد، توسط مهندس وفا کمالیان، مدیرعامل شرکت دهکده پوینده جهانی، نماینده رسمی Thomas International انگلستان در ایران، در روزهای ۱۵، ۲۳ و ۳۰ آذر ماه در محل سالن کنفرانس مدیریت دفتر مرکزی گروه صنعتی گلرنگ و با حضور ۲۰ نفر از روسا و سرپرستان گروه صنعتی گلرنگ و شرکت گلرنگ سیستم، توسط واحد منابع انسانی گروه،  برنامه ریزی شده و در حال برگزاری می باشد.