کتاب «فلسفه علم/ نظریه سیستم ایده‌آل» با تألیف همکار ما مهندس احمد مصدر مدیر تحقیق و توسعه بهداشت فردی پاکشو منتشر شد.

این #کتاب از سوی موسسه انتشاراتی جمال هنر روانه بازار شده است.

fbook___

در این کتاب از دیدگاه نویسنده، “نظریه” نیز در چارچوب یک سیستم قرار می‌گیرد تا چگونگی رشد و تکامل یا انحطاط آن مورد بررسی قرار بگیرد. بدین ترتیب یک سری مفاهیم مورد بحث در فلسفه علم، مانند مشاهده، علیت، احتمال، ریاضی و از همه مهمتر استقرا با زاویه‌ای جدید مورد کنکاش قرار می‌گیرد. مغز آدمی سعی می‌کند انبوه اطلاعاتی را که از حواس جمع‌آوری می‌شود، به سیستم‌ها تبدیل کند. سپس با انتخاب حالت‌های ایده‌آل، سعی در رفع تناقضات موجود در اطلاعات خواهد کرد.

روند علمی، شباهت خاصی به این موضوع دارد. نظریه‌ها سعی در انتخاب سیستمهای ایده‌آل دارند تا بدین طریق تناقضات از بین برود و نظم موجود در مشاهدات ظاهر شود. هر شخص محققی می‌تواند با انتخاب ایده‌آل‌های مورد نظر خود، راهی را برای یک بررسی علمی در پیش بگیرد و همان‌طور که در این تئوری اشاره شده است، حتی شکست در این تحقیق نیز می‌تواند برای علم مفید باشد. آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است، انعطاف ذهن برای پذیرش ایده‌آل‌های جدید و مناسب است که آدمی را در مسیر علمی قرار می‌دهد. گزینش سیستم‌ها، سبب تمرکز در مشاهدات می‌شود. تمرکزی که برای نظریه‌پردازی الزامی است.

اندیشمندان در تلاش برای طراحی سیستم‌های ایده‌آلی هستند که از عمومیت و دامنه بیشتر و بیشتری برخوردار بوده و مشاهدات بیشتر و بیشتری به صورت زیر سیستم آنها باشند. یک سیستم ایده‌آل تناقضات ظاهری مشاهدات را از میان برداشته و نظم و ارتباط میان آنها را پدیدار می‌کند. با طرح یک سیستم ایده‌آل، مشاهدات متمرکز شده و هدفدار میشوند. در طی روند این مشاهدات و آزمایشهای علمی، معمولا انحرافهایی پدیدار می‌شوند. گاهی به صورت تحلیلی می‌توان برای چنین انحراف‌هایی علت‌هایی را پیش‌بینی کرد که ما را به سمت مشاهدات و ابزار پیشرفته‌تر برای مشاهده و آزمایش سوق می‌دهد. اگر تمام اینها منجر به کشف علتهایی مستقل شود، مسیر علم با اتخاذ روش‌های پیشرفته‌تر در مشاهدات و یا کشف روابط علی جدید، سهم خود را برای رشد دریافت کرده است. گاهی علل مستقل پیدا نمی‌شوند. بنابراین مشاهدات جدید تحت سیستم ایده‌آل اولیه قرار نمی‌گیرند و در وحله اول می‌توانند با سیستم مستقل و جدیدی توجیه گردند. اما همین موضوع معمولا انگیزه‌ای برای طرح یک سیستم ایده‌آل بنیادی تر و عمومی‌تر می‌شود که قادر باشد تمامی این سیستم‌های مستقل را زیر سیستم خود سازد و البته لازمه اینکار با کشف علل بنیادی و نه تحلیلی صورت می‌گیرد.

تعریف سیستم، ریاضی از دیدگاه نظریه سیستم ایده‌آل، استقرا از دیدگاه نظریه سیستم ایده‌آل، فرایند تحلیل، مشاهده در چارچوب سیستم ایده‌آل و مشاهدات اجتماعی در چارچوب سیستم ایده‌آل از جمله سرفصل‌های این کتاب است.

در ضمن در هر فصل با مثال‌هایی درباره‌ی موضوع مورد نظر بحث می‌شود.