شعبه خوزستان شرکت گلپخش اول، در دی ماه امسال توانست در فروش ریالی و کارتنی شامپو مولتی ویتامین، یک رکورد ثبت کند.
فروش بالای 10 میلیارد ریال شامپو مولتی ویتامین و کسب درصد تحقق 337 درصد، منجر به ثبت رکورد فروش ریالی و کارتنی شامپو مولتی ویتامین در شعبه خوزستان شرکت گلپخش اول شد.
این برای اولین بار در تاریخ گروه صنعتی گلرنگ است که یک محصول در یک شعبه در یک ماه بالغ بر ۱ میلیارد تومان فروش داشته است.
این موفقیت را به همکاران تلاشگر شعبه گلپخش اول خوزستان تبریک می‌گوییم.