برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی تنیس روی میز در سزح کشور به همت گروه صنعتی گلرنگ