امضای قرارداد همکاری گروه صنعتی گلرنگ و فدراسیون تنیس روی میز