سال گذشته یلدایی داشتیم سرشار از رنگ و تبسم و مهر.

به امید روزهایی که کرونا رخت بربسته باشد و دوباره گرد هم آییم و در اشتراک زیبای خاطره‌ها، لحظه‌هایی سراسر شادی و صمیمیت را تجربه کنیم.
یلدای ۱۳۹۹ مبارک.