مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد و دکتر کورش منتصر مدیر عامل شرکت صنعت غذایی کورش بیشترین رای انجمن روغن نباتی را کسب کرد.
مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در روز چهاشنبه ۵ شهریور ماه ۹۹ به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد.
در این مجمع که با حضور اکثریت اعضای انجمن متشکل از مدیران و صاحبان کارخانجات بزرگ و تاثیرگذار صنعت روغن نباتی برگزار شد پس از شمارش آراء، دکتر کورش منتصر مدیر عامل شرکت صنعت غذایی کورش با کسب اکثریت آرا حائز بیشترین رای شد.
گفتنی است افراد زیر، متشکل از مدیران و صاحبان کارخانجات بزرگ و تاثیرگذار صنعت روغن نباتی به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس برگزیده شدند.

اعضای اصلی هیات مدیره:
کورش منتصر
ابوالحسن خليلي
علي فاضلي
مهدي عبدی
صادق توکلی زاده
صادق نوري
محمود شه رضایی
محمد مختارياني
حسن خلخالي

اعضای علی البدل هیات مدیره:
محمد عبدي
حميد زمانيان

بازرس اصلی:
محمد قاجاريه

بازرس علی البدل:
مهر عطا