داستان موفقیت ما در گروه صنعتی گلرنگ، سرگذشت تمام افرادی است که همت، تلاش و امید را با تمام وجود باور کردند و با اندیشه و دستان توانمندشان بدون توقف ساختند.
ما اعضای 26 هزار نفری خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ برای خلق داستان‌های بزرگ‌تر گرد هم آمده‌‌‌‌‌‌‌ایم.