بازدید مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ

بازدید مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ از کارخانجات قزوین