بازدید مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ از شرکت صنعت غذایی کورش