بازدید معاون علمی و فنی رئیس جمهور واحد تولید ریز جلبک اسپیرولینا