شعبه خوزستان گلرنگ پخش به عنوان اولین شعبه برتر موفق به ثبت رکورد فروش در سطح گروه صنعتی گلرنگ گردید.

به همین مناسبت مراسمی روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ با حضور مهندس منتصر مدیر عامل شرکت صنعت غذایی کوروش، مهندس شاملی مدیر عامل شرکت گلرنگ پخش، مهندس مهرشاد شاملی مدیر شعبه خوزستان و جمعی از معاون و مدیران دو شرکت و همکاران شعبه خوزستان در هتل سومیا برگزار گردید.

در این مراسم مهندس مهرشاد شاملی، مهندس منتصر و مهندس شاملی مدیر عامل شرکت گلرنگ پخش به ارائه سخنرانی پرداختند و بر موضوعاتی از قبیل: ضرورت توجه به انجام کار تیمی خوب، اهمیت به منابع انسانی، تعاملات خوب بین دو شرکت تولیدی و پخش، انرژی مثبت و انسجام و همراهی خوب همکاران شعبه تاکید کرده و از زحمات همکاران شعبه خوزستان تقدیر و تشکر نمودند.

در پایان مراسم از طرف شعبه خوزستان از زحمات مدیر عامل صنعت غذایی کوروش تقدیر به عمل آمد و متقابلاً مدیرعامل شرکت صنعت غذایی کورش نیز از زحمات مدیر شعبه خوزستان تقدیر و تشکر به عمل آورد.

در پایان مراسم از تمامی همکاران شعبه خوزستان بابت ثبت رکورد فروش با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از طرف مدیر عامل شرکت گلرنگ پخش تقدیر و تشکر به عمل آمد.