گروه صنعتی آریان کیمیا تک در همایش روز ملی صادرات به عنوان صادرکننده نمونه کشوری معرفی شد.

گروه صنعتی آریان کیمیا تک در همایش روز ملی صادرات به عنوان صادرکننده نمونه کشوری معرفی شد.