دکتر حسن بیاتی؛ مدیرعامل شرکت ایراندار در گفت وگو با نشریه چاپ و نشر اظهار می‌دارد: در سال حمایت از تولید ملی، سخن گفتن از مسائل و مشکلات تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه تا حد زیادی تکراری شده و همه‌ی اصحاب تولید و حتی اقشار مختلف جامعه، کمابیش در جریان مسائل و مشکلات هستند.

دکتر حسن بیاتی؛ مدیرعامل شرکت ایراندار در گفت وگو با نشریه چاپ و نشر اظهار می‌دارد: در سال حمایت از تولید ملی، سخن گفتن از مسائل و مشکلات تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه تا حد زیادی تکراری شده و همه‌ی اصحاب تولید و حتی اقشار مختلف جامعه، کمابیش در جریان مسائل و مشکلات هستند.