برگزاری نخستین کارگاه «هم‌اندیشی و آموزشی تحقیقات بازاریابی» گروه صنعتی گلرنگ

برگزاری نخستین کارگاه «هم‌اندیشی و آموزشی تحقیقات بازاریابی» گروه صنعتی گلرنگ