در آیین تجلیل از واحدهای صنعتی كه همزمان با نمایشگاه توانمندی های صنایع كوچك برگزار شد، شرکت صنعت غذایی کورش به عنوان واحد صنعتی برتر استان البرز در زمینه مدیریت مصرف آب معرفی گردید.

در آیین تجلیل از واحدهای صنعتی كه همزمان با نمایشگاه توانمندی های صنایع كوچك برگزار شد، شرکت صنعت غذایی کورش به عنوان واحد صنعتی برتر استان البرز در زمینه مدیریت مصرف آب معرفی گردید.