حضور گلرنگ سیستم در دهمین دوره از جلسات هم اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

شرکت گلرنگ سیستم در دهمین دوره از جلسات هم اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار با عنوان BPM DAY حضور پیدا کرده است.