بازاریابی عبارت است از علم و هنر شناسایی نیازهای مردم و ارضا نیاز ها به شکلی بهتر از رقبا و با حفظ منافع فرد، سازمان و جامعه. اهمیت بازاریابی در صنایعی که عرضه محصول بیش از تقاضای بالفعل بازار است واضح است. یکی از این صنایع صنعت فیلم سازی ایران است

بازاریابی عبارت است از علم و هنر شناسایی نیازهای مردم و ارضا نیاز ها به شکلی بهتر از رقبا و با حفظ منافع فرد، سازمان و جامعه. اهمیت بازاریابی در صنایعی که عرضه محصول بیش از تقاضای بالفعل بازار است واضح است. یکی از این صنایع صنعت فیلم سازی ایران است بازاریابی فیلم صنعت فیلمسازی