روابط عمومی یکی از ابزارهای اصلی ارتباطات بازاریابی است که کارکردهای استراتژیک متعددی دارد و می‌تواند در راستای اهداف و استراتژی‌های سازمان به کار گرفته شود.

روابط عمومی یکی از ابزارهای اصلی ارتباطات بازاریابی است که کارکردهای استراتژیک متعددی دارد و می‌تواند در راستای اهداف و استراتژی‌های سازمان به کار گرفته شود.
روابط عمومی بازاریابی