اهدای تندیس روز صنعت و معدن به شرکت آریان کیمیا تک

اهدای تندیس روز صنعت و معدن به شرکت آریان کیمیا تک