سمینار مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد

سمینار مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد
مسئولیت اجتماعی شرکتی
رفتار مسئولانه گروه صنعتی گلرنگ در زمینه مسئولیت اجتماعی