نگاهی کلی به حمایت گروه صنعتی گلرنگ از آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه و دیگر مباحث مسئولیت اجتماعی

نگاهی کلی به حمایت گروه صنعتی گلرنگ از آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه و دیگر مباحث مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتی
نهادهای مدنی
انجمن‌های خیریه