جایزه مسئولیت اجتماعی

پیش سمینار جایزه مسئولیت اجتماعی:
پیش سمینار جایزه مسئولیت اجتماعی از سوی گروه صنعتی گلرنگ برگزار می‌شود.
این پیش سمینار 11 تیر ماه در سالن 9 پردیس سینمایی کورش برگزار می‌گردد.