گروه صنعتی گلرنگ زلزله کرمانشاه را فراموش نکرده‌است

گروه صنعتی گلرنگ زلزله کرمانشاه را فراموش نکرده‌است
ارسال اقلام غذایی به کرمانشاه
مسئولیت شرکتی
نهاد مدنی