گروه صنعتی گلرنگ زلزله کرمانشاه را فراموش نکرده‌است

گروه صنعتی گلرنگ زلزله کرمانشاه را فراموش نکرده‌است
کمک گروه صنعتی گلرنگ به کرمانشاه
کمک به کرمانشاه
آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه