اولین راند مسابقات اتومبیلرانی در رشته های دریفت ـ اسلالوم و كارتینگ برگزاری شد و تیم اتومبیلرانی اویلا و تیم آیری پلاست درخشیدند.

در این رشته ورزشی كه در روز جمعه ١٤ اردیبهشت ماه و در محل پیست اتومبیلرانی آزادی تهران برگزار گردید، تیم اتومبیلرانی اویلا با تعداد ٤ راننده و تیم اتومبیلرانی آیری پلاست با تعداد ٢ راننده حضور داشتند.

سه راننده تیم اویلا پیشانی دار، جعفرپور و جعفری موفق به خلق شگفتی شدند و سه نفر از رانندگان تیم اتومبیلرانی اویلا هر سه سكوی قهرمانی را احراز نمودند.

همچنین در این رشته ورزشی كه در روز پنج شنبه ٦ اردیبهشت ماه در محل پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار گردید، تیم اتومبیلرانی اویلا با تعداد ٢ راننده و تیم اتومبیلرانی آیری با ١ راننده حضور داشتند. و فتحی از تیم اتومبیلرانی اویلا موفق به عنوان اول كلاس آزاد آقایان و سرور دستگاهی به عنوان راننده تیم اتومبیلرانی آیری پلاست موفق به كسب عنوان دوم كلاس ١٥٠٠ بانوان در اولین راند مسابقات قهرمانی كشور در رشته اسلالوم شدند.