دوره آموزشی و کارگاهی سرپرستان فروش شعب منظقه 3 شرکت پخش پدیده پایدار، پنج شنبه 2 آذرماه سال 96  از ساعت 09:00 صبح در محل شعبه مشهد پخش پدیده پایدار برگزار شد.

محتوای دوره، آموزش و تشکیل کارگاه آموزشی مسیر بندی و آموزش تخصصی نرم افزار ACE، تشریح نحوه محاسبه و دستیابی به پاداش فروش و آموزش نحوه بررسی و نظارت بر عملکرد فروشندگان بود.

مدیر منطقه، سرپرستان فروش شعبات مشهد، اصفهان، بجنورد، ارومیه، کرمانشاه، همدان و سنندج  و تیم واحد آموزش شامل مدیران بازاریابی، مالی و منابع انسانی و همکاران تیم واحدهای بازاریابی و مالی از حاضران این نشست بودند.