تالیف و ترجمه: ژاله شادمانی. واحد بازاریابی گروه صنعتی گلرنگ

 

Ad Reaction نسل X،Yو Z  اولین مطالعه در سطح جهان است که رفتارها، نگرش‌ها و واکنش‌های نسلZ را نسبت به تبلیغات بررسی می‌کند و به بازاریابان کمک می‌کند که شباهت‌ها و تفاوت‌های بین نسل‌ها و همچنین چگونگی ایجاد تعامل با آنها را به خوبی درک کنند.

برای مشاهده این گزارش فایل PDF پیوست را دانلود کنید​

Ad reaction