مجتمع کورش روز دوشنبه 28 تیر ماه میزبان کودکان کار بود.
در این روز 73 نفر از کودکان کار به تماشای انیمیشن “درون و بیرون” نشستند.

95042902
پس از تماشای انیمیشن، این کودکان به صرف ناهار دعوت شدند. سپس به شهر بازی ژوپیتر رفتند و به بازی پرداختند.
گفتنی است، این کودکان کار از سوی موسسه مهرآفرین و کانون یاریگران شریف به گروه صنعتی گلرنگ و مجتمع ژوپیتر معرفی شده بودند.

95042904