به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ می رساند، با توجه به اینکه اولین سود صندوق در پایان خردادماه 1395 محاسبه و پرداخت خواهد شد، مقتضی است سرمایه گذارانی که هنوز شماره حساب خود را اعلام ننموده اند, هر چه سریع تر نسبت به اعلام شماره حساب جهت واریز سود به منابع انسانی شرکت خود و یا از طریق outlook به آقای محسن رشیدی اقدام نمایند.