مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی گلرنگ، سه دوره آموزشی جدید برگزار می‌کند.
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، بودجه‌بندی جامع و آموزش روسای دفاتر مدیران عناوین این دوره‌ها هستند.
دوره حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی ششم خرداد برگزار می‌شود. زمان برگزاری دوره بودجه‌بندی جامع نیمه اول خرداد و دوره آموزش روسای دفاتر مدیران نیمه دوم خرداد خواهد بود.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند با شماره 51-26200349 (داخلی 102) تماس حاصل نمایند.
دوره حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، 50 ساعت و شهریه آن 500.000 تومان؛ دوره بودجه‌بندی جامع 20 ساعت و شهریه آن 250.000 تومان و دوره آموزش روسای دفاتر مدیران 28 ساعت و شهریه آن 300.000 تومان است.