در جلسه ارزیابی عملکرد سالانه شرکت پخش پدیده پایدار، شعب برتر معرفی شدند و جوایز آن‌ها توسط مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ اهدا شد.
شعب برتر به شرح زیر معرفی گردیدند:
رتبه اول شعبه شیراز با مدیریت آقای محمد سرساخ، رتبه دوم شعبه اهواز با مدیریت آقای محمدی‌زاده، رتبه سوم شعبه اصفهان با مدیریت آقای اسمعیل اسماعیلی.
همچنین از آقای بهادر مدیر شعبه شمال شرق تهران و آقای عبدی مدیر شعبه مازندران که در تراز مالی سودآور بودند تقدیر شد.
شعبه شمال غرب تهران با مدیریت آقای تدین ، شعبه قم با مدیریت آقای نوروزی ، حوزه نمایندگان با مدیریت آقای صدری ، شعبه کرمان با مدیریت آقای ستار و شعبه جنوب غرب با مدیریت آقای میریوسف سعادتی نیز که در سال جاری بیشترین ارتقا را در رنکینگ داشتند مورد تقدیر قرار گرفتند.