تعداد اعضای باشگاه مشتریان پردیس سینمایی کورش از مرز 100هزار نفر گذشت.

در ساعت 9 شب 9 فروردین ماه، شب تعداد اعضای باشگاه مشتریان پردیس سینمایی کورش از مرز 100هزار نفر گذشت.

به همین مناسبت به آقای محمدسعید علی احمدی به عنوان یکصدهزارمین عضو باشگاه هدیه ارزشمندی از محصولات گروه صنعتی گلرنگ اهدا گردید.

ارتباط مستقیم با مشتریان و طراحی محصولات، متناسب با نیازمشتریان از ویژگی‌های این باشگاه است.