برند دستر برند پوشاک گروه صنعتی گلرنگ برای همکاران گروه تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته است.

همکاران گرانقدر می توانند تا پایان اسفند ماه امسال از 50 درصد تخفیف برخوردار شوند و

مبلغ باقی مانده را نیز بهصورت اقساطی پرداخت نمایند.