کبوترخانه‌ یا کفترخانه‌:

که بدان‌ها کبوترخان نیز اطلاق می‌شده، ساختمان‌هایی کهن هستندکه معمولاً به شکل استوانه ساخته می‌شده‌اند. کبوترخانه‌ها برای گردآوری کود کبوترها و دیگر پرندگان، جهت مصارف کشاورزی ساخته می‌شده‌است.کود کبوتر در گذشته استفاده‌های بسیاری در صنعت نیز داشته، از جمله صنعت دباغی در چرم سازی و ساخت باروت. از دیرباز، برای استفاده از گوشت و کود کبوتران، ساختن کبوترخان معمول بود اما استفاده مهم کبوتر ها نقش نامه رسانی بود. ساخت چنین بناهایی در حوالی اصفهان و یزد معمول بوده‌است.