تقویم سال 96 گروه صنعتی گلرنگ – ایرانشناسی – سی‌وسه‌پل

سی‌وسه‌پل:

یا پل الله‌وردی خان پلی است با 33 دهانه، 295 متر طول و 14 متر عرض، که توسط الله‌وردی خان اوندیلادزه بر روی زاینده‌رود در شهر اصفهان و همزمان با حکومت شاه عباس صفوی ساخته شده و محل برگزاری مراسم جشن آب‌پاشان و همچنین مراسم خاج‌شویان ارامنه اصفهان در دوره صفویه بوده است. اندیشه بنای سی و سه پل در سال 1008 هجری قمری و در دوازدهمین سال سلطنت شاه عباس یکم به وجود آمد و در سال 1011 هجری قمری، الله وردی خان اوندیلادزه گرجی، سردار مشهور او مأمور اتمام ساختمان پل گردید.