خانه طباطبایی‌ها:

که تحت شماره 1504 به ثبت رسیده، در نیمه دوم سده 13 هجری به‌وسیله حاج سید جعفر طباطبایی از بازرگانان نطنزی مقیم کاشان در محله سلطان امیر احمد احداث شده‌است. معمار سازنده آن استاد علی مریم کاشانی و گچ بری‌ها و نقاشی‌های آن به وسیله شاگردان میرزا ابوالحسن صنیع الملک غفاری کاشانی، و زیر نظر وی انجام شده‌است.