آرامگاه فردوسی:

جای‌دفن ابوالقاسم فردوسی در توس است. به‌دست هوشنگ سیحون بر پایه طرح پیشین کریم طاهرزاده بهزاد، با کمی تغییرات در ابعاد و اندازه و تزئینات، طراحی و بازسازی شد. سرکار و معمار مجری ساختمان حسین لرزاده و حسین حجارباشی زنجانی و تقی درودیان مباشر ساخت این بنا بودند. ساختمان کنونی آرامگاه در سال 1313 هم‌زمان با آیین‌های هزاره فردوسی گشایش یافت.  آرامگاه که به شکل بناهای پرسپولیس و مقبره کوروش در پاسارگاد ساخته شده است.