مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی گلرنگ، سه دوره آموزشی جدید برگزار می‌کند.
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، بودجه‌بندی جامع و آموزش روسای دفاتر مدیران عناوین این دوره‌ها هستند.
دوره حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی ششم خرداد برگزار می‌شود. زمان برگزاری دوره بودجه‌بندی جامع نیمه اول خرداد و دوره آموزش روسای دفاتر مدیران نیمه دوم خرداد خواهد بود.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند با شماره ۵۱-۲۶۲۰۰۳۴۹ (داخلی ۱۰۲) تماس حاصل نمایند.
دوره حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، ۵۰ ساعت و شهریه آن ۵۰۰.۰۰۰ تومان؛ دوره بودجه‌بندی جامع ۲۰ ساعت و شهریه آن ۲۵۰.۰۰۰ تومان و دوره آموزش روسای دفاتر مدیران ۲۸ ساعت و شهریه آن ۳۰۰.۰۰۰ تومان است.