کتاب «مدیریت برندها» با ترجمه همکارمان در گروه صنعتی گلرنگ منتشر شد

کتاب «مدیریت برندها» نوشته سیلوی لافورت با ترجمه همکارمان در گروه صنعتی گلرنگ دکتر مجید حسنی نژاد از سوی انتشارات

ادامه